PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Vispārīgie noteikumi:

1.1. Personas datu apstrādātājs (turpmāk tekstā “Starpnieks”) - SIA Dāvanu Sala, uzņēmuma numurs 40103938950, reģistrācijas adrese Brīvības gatve 358, Rīga, LV-1006, kontakttālrunis +371 29999083. Starpnieka elektroniskā veikala tiešsaistes adrese www.davanusala.lv.

1.2. Turpmāk izklāstām privātuma politiku un personas datu aizsardzības noteikumu mērķi (turpmāk tekstā “Noteikumi”) - regulēt un skaidri definēt personas datu vākšanu, apkalpošanu un uzturēšanu.

1.3. Noteikumu mērķis - nodrošināt personas datu vākšanu, uzkrāšanu un apstrādes noteikumus, Personas datu subjekta tiesību izmantošanai un organizatoriskiem pasākumiem, lai nodrošinātu Latvijas Republikas Personas datu aizsardzības likumu, Vispārējo datu aizsardzības likumu, un citiem normatīvajiem aktiem, nosakot personas datu aizsardzību, ievērošanu un izpildi.

1.4. Šie noteikumi ir jāievēro Starpnieka darbiniekiem, kuri pārvalda Starpnieka iegūtos personas datus vai personas datus, kas uzzināti veicot norādītās funkcijas.

1.5. Datu subjekts ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, ir tos izlasījis, un sniedzis piekrišanu viņa personas datu apstrādei.

2. Personas datu apstrādes mērķis:

2.1. Starpnieks pārvalda personas datus šādiem mērķiem:

2.1.1. Starpnieka elektroniskā veikala www.davanusala.lv apmeklētāju reģistrācija, un reģistrēto apmeklētāju pieslēgšanās identifikācija tiek veikta, lai sniegtu iespēju, elektroniskā veikala apmeklētājiem, iegādāties Dāvanu kartes.

2.1.2. Klientu apkalpošanas nolūkos, lai nodrošinātu iespēju tiešsaitē iegādāties Dāvanu kartes, reģistrācijas un idenfikācijas nolūkos.

2.1.3. Atlaižu piešķiršana un nelikumīgu atlaižu iegādes profilakses nolūkos.

2.1.4. Tiešā mārketinga nolūkos, lai piedāvātu Starpnieka klientiem un internetveikala apmeklētājiem informāciju par Starpnieka (viena paša vai kopā ar savu sadarbības partneru) sniegtajiem pakalpojumiem, paziņojumi par akcijām un atlaidēm, Starpnieka apsveikumi un tā tiešsaistes mājaslapas apmeklētāju un klientu apsveikumi gan individuālajos, gan valsts svētkos.

2.1.5. Klientu lojalitātes programmas attīstības nolūkos, lai piedāvātu Starpieka elektroniskā veikala apmeklētājiem un klientiem piedalīties organizētajās loterijās, akcijās un spēlēs, lai nodrošinātu patstāvīgajiem apmeklētajiem un klientiem īpašus piedāvājumus un piešķirtu papildus atlaides.

2.1.6. Klientu apkalpošanas nolūkos, lai varētu iegādāties Dāvanu kartes no sadarbības partneriem, kurus Starpnieks izplata, pamatojoties uz sadarbības līguma.

2.2. Starpnieks apkopo personas datus tikai saskaņā ar tiesību aktiem un šo Noteikumu norādītajā kārtībā. Saņemot iepriekšēju datu subjekta piekrišanu, Starpnieks apstrādā personas datus tiešajam mārketingam un mērķiem.

2.3. Apstrādājot personas datus, tiek izmantoti darbinieki, kas strādā Starpnieka kompānijā, seko līdzi principiem un nosacījumiem, kas izklāstīti šajā sadaļā.

3. Personisko datu avoti:

3.1. Starpnieks apkopo personas datus no šādiem avotiem:

3.1.1. Personas dati, kas norādīti šo noteikumu 2.1.1. punktā, tieši no personas datu subjekta, kad persona reģistrējas Starpnieka elektroniskajā veikalā un izveido atsevišķu lietotāja kontu.

3.1.2. Personas dati, kas noradīti šo noteikumu 2.1.2. punktā tiek saņemti tieši no personas datu subjekta, kad persona veic pirkumu Starpnieka pārvaldītajā elektroniskajā veikalā, un iegādes brīdī sniedz informāciju piekrītot tās tālākajai izmantošanai.

3.1.3. Personas dati, kas norādīti šo noteikumu 2.1.6. punktā tiek iesniegtas dāvanu kartes izsniegšanas punktos, kā arī pie citiem Starpnieka partneriem, kas izplata Starpnieka dāvanu kartes, pamatojoties uz sadarbības līgumu.

3.1.4. tiek saņemti tieši no personas datu subjekta, kas veic pirkumu Starpnieka pārvaldītajā elektroniskā veikalā, reģistrējoties un ievadot attiecīgo informāciju Starpnieka tiešsaistes mājaslapā vai jebkādā citā veidā sazinoties ar Starpnieku un sniedzot attiecīgo informāciju Starpnieka pakalpojumu saņemšanas brīdī.

3.1.5. Starpniekam ir tiesības saņemt personas datus no citiem personas datu sniedzējiem (tostarp personas datu saņemšana no attiecīgajām sabiedrībām, saskaņā ar personas datu nodošanas līgumu), saskaņā ar Latvijas Republikas personu datu aizsardzības likumu un citiem normatīvu aktiem.

3.2. Starpnieks neuzkrāj un nepārvalda liekos personas datus, kā arī apstrādājot personas datus tiek ievēroti likumi, tiesības un proporcionalitātes principi.

3.3. Starpnieks noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. , 2.1.5., un 2.1.6. punktos norādītajos mērķos, ievāc un pārvalda šādus personas datus: Vārds, Tālruņa numurs, E-pasta adrese un IP adrese. Tā pat arī var tikt ievākta dzīvesvietas adrese un dažādu lojalitātes karšu informācija, saskaņā ar kuru, klientam var tikt piemērotas atlaides.

3.4. Starpnieks papildus var ievākt un uzturēt šādus personas datus: tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese, vārds, pirkumu vēsture un intereses.

3.5. Starpnieks var apstrādāt citus personas datus, bez pārkāpumiem Latvijas Republikas personu datu aizsardzības likumā.

3.6. Elektronisko veikalu var izmantot personas, kas vecākas par 16 gadiem. Bērniem līdz 16 gadu vecumam, nav atļauts iesniegt savu personisko informāciju bez vacāku vai aibildņa piekrišanas. Vecāki vai aizbildņi apstiprina, ka ir snieguši piekrišanu, ka viņu nepilngadīgais bērns vecumā līdz 16 gadiem izmanto Starpnieka pārvaldīto elektronisko veikulu. Ja vecāki vai aizbildņi nav snieguši šo piekrišanu, rakstot uz e-pastu info@davanusala.lv, var pieprasīt izdzēst Jūsu bērna sniegtos personas datus.

4. Personas datu apstrāde, uzglabāšana un noteikumi

4.1. Starpnieks apstrādā personas datus precīzi, godīgi un likumīgi. Starpnieks apstrādā Personas datus, kad tas ir nepieciešams, lai apstrādātu tos Starpnieka vai trešās personas, kurai likumīgi varam sniegt Personu datus, likumīgas intereses dēļ.

4.2. Vācot Personas datus, Starpnieks ievēro Latvijas Republikas likumu par Personas datu aizsardzību, Vispārējās datu aizsardzības likumu, un iekšējos tiesību aktus. Ja klients uzskata, ka viņa personas dati tiek apstrādāti nepareizi, tam ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts Datu aizsardzības inspekcijai.

4.3. Ievāktie Personas dati ir precīzi, un vajadzības gadījumā tos var atjaunināt, ja nepieciešama Personas datu apstrāde. Personas dati tiek atjaunināti un pārbaudīti paziņojumā par uzņēmuma izmaiņām, informējot pa e-pastu, ar pasta starpniecību, vai pa tālruni. Reģistrētie lietotāji var mainīt savu Personas datu informāciju savā lietotāja kontā.

4.4. Personas dati tiek uzglabāti tādā veidā, lai uzņēmumam būtu iespēja identificēt subjektu, ja tas ir nepieciešams tiem mērķiem, kuru dēļ tika ievākti un apstrādāti dati.

4.5. Personas datus pārvalda tikai tie Starpnieka uzņēmuma darbinieki, kas izmanto Personas datus tikai nepieciešamo darba funkciju veikšanai:

4.5.1. Personas, kas atbild par mārketinga aktivitātēm.

4.5.2. Personas, kas atbildīgas par tiešo saziņu ar klientiem.

4.5.3. Personas, kas atbild par informatīvo tehnoloģiju uzturēšanu.

4.5.4. Personas, kas atbild par konfliktu risināšanu ar klientiem vai mājaslapas apmeklētāju pretenziju izskatīšanu.

4.6. Persona, kuru pilnvarojis Starpnieka uzņēmuma vadītājs, nodrošina Personu datu aizsardzību un darba principu ievērošanu. Vajadzības gadījumā, šī persona veic atbilstošus pasākums, piemēram, rīkojumus un ieteikumus, lai pārbaudītu darbiniekus, kas nodarbojas ar šo Personu datu apstrādāšanas pienākumiem.

4.7. Datu subjektam tiek garantētas tiesības zināt par Personas datu apstrādi, iepazīties ar uzglabātajiem Personas datiem, kādiem nolūkiem tie tiek apstrādāti, kādi saņēmēji nodrošina un īsteno Latvijas Republikas Persona datu aizsardzības likumu, Vispārējo datu aizsardzības likumu un citus tiesību aktus.

4.8. Starpnieks, kā personas datu apstrādātājs, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai datu subjekts varētu izmantot savas tiesības uzglabāto datu attiecībā. Datu subjekts, kurš iesniedzis pieprasījumu un identitātes pierādījumu, ir tiesības apskatīt Starpnieka aizsargātos Personas datus un kā šie datu tiek apstrādāti. Subjekta Personas dati tiek iesniegti datu subjektam ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc datu subjekta pieprasījuma iesniegšanas. Datu sagatavošanai, saskaņā ar Latvijas Republikas Personas datu aizsardzības likumu, Vispārējās datu aizsardzības likumu, datu subjektam var piemērot maksu, ņemot vērā pieprasījuma izpildes administratīvās izmaksas.

4.9. Starpnieks nodrošina, lai visa nepieciešamā informācija ir pieejama datu subjektam skaidrā un saprotāmā, parasti izmantojamā un datorlasāmā formātā.

4.10. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt datu labošanu, iznīcināšanu un personas datu apstrādes apturēšanu, rakstot Starpniekam e-pastu. Šīs datu subjekta tiesības tiek realizētas saskaņā ar Latvijas Republikas Personas datu aizsardzības likumu.

4.11. Personas, kas iesniedz nepareizus, viltus vai maldīgus datus, atbild par to saskaņā ar Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā. Starpnieks nekontrolē un pēc savas iniciatīvas nepārbauda privātpersonu sniegto datu precizitāti.

4.12. Likumā paredzētajos gadījumos, Starpniekam ir tiesības nodot apstrādājamos Personu datus trešajām personām.

4.13. Starpnieka uzņēmuma vadītājs nodod rīkojumu atbildīgajām personām par Starpnieka ievākto un uzglabāto datu apstrādi. Starpnieka klientu izveidotie Personiskie dati tiek uzglabāti elektroniskajā vidē, kuru pārvalda elektroniskā veikala apmeklētāji vai 3.1 - 3.1.5. punktos norādītie subjektu personas dati.

4.14. Personas dati Starpnieka datu bāzē tiek uzglabāti 5 gadus no datu subjekta pēdējā apmeklējuma Starpnieka pārvaldītajā elektroniskajā vekalā, ja klients ir identificēts apmeklējuma laikā.

4.15. Personas dati, kas iegūti šo noteikumu 2.1.3. un 2.1.6. punktos noteiktajā procedūrā, tiek uzglabāti 5 gadu laikā no iesniegšanas dienas vai pēdējo atjauninājumu dienas.

4.16. Galvenās Personas datu seņēmēju grupas - preču piegādes uzņēmumi (SIA Venipak Latvija, SIA Omniva, Valsts akciju sabiedrība Latvijas Pasts u.c.) un grāmatvedības uzņēmums.

5. Personas datu drošība

5.1. Starpnieks nodrošina atbilstošus administratīvos un tehniskos līdzekļus, kas paredzēti, lai aizsargātu personas datus pret nesankcionētu kopēšanu, iznīcināšanu, pārveidošanu, publikāciju vai citas rīcībā esošas nelikumīgas darbības.

5.2. Starpnieks apstiprina, ka visi darbinieki, kas strādā ar Personu datiem, ir iepazinušies ar šiem Noteikumiem. Starpnieka pilnvarotie darbinieki, kas strādā ar Personas datiem, ir apstiprinājuši, ka visa informācija, kas saistīta ar Personas datiem, ir konfidenciāla un slēpta, izņemot gadījumus, kad piemērojamies likums vai tiesību akti paredz atklāt attiecīgo informāciju. Konfidencialitātes princips tiek atcelts, ja Starpnieks pārtrauc darba attiecības ar darbinieku.

5.3. Starpnieka norīkotie darbinieki, kas strādā ar Personas datiem, tā pat arī darbinieki, kuru datoros glabājas Personas dati, vai kuros ir saglabātas iekšējās uzņēmuma piekļuves paroles, ievēro iekšējās drošības noteikumus. Šajās ierīcēs ierobežojas piekļuve datiem, pēc noteiktas bezdarbības perioda, tiek pieprasīts ievadīt paroli atkārtoti.

5.4. Starpnieka elektroniskais veikals darbojas tā, lai visām publiski pieejamām interneta meklētājprogrammām, būtu maksimāli ierobežota piekļuve aizsargātajiem Personas datiem.

6. Sīkfaili

6.1. Starpnieks, lai nodrošinātu pilnīgus elektroniskā veikala www.davanusala.lv pakalpojumus, var instalēt sīkfailus mājas lapas apmeklētāja datorā, vai citā ierīcē.

6.2. Sīkfaili tiek izmantoti apmeklētājiem/pircējiem, kā iepriekšējo tiešsaistes vekala identifikācija, preču informācijai, pirkuma grozā saglabāto preču saglabāšanai, interneta veikala statistikai u.c.

6.3. Sociālo tīklu sīkdatnes ir paredzētas, lai nodrošinātu ieinteresēto klientu / apmeklētāju sociālo tīklu kontus. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas arī gadījumos, lai lietotājs varētu dalīties sociālajos tīklos ar elektroniskā veikala produktiem, kā arī pārbaudei, kuri produkti Jums patīk. Navigācijas sīkdatnes nodrošina netraucētu tīkla pārlūkošanu un drošu piekļuvi e-komercijai. Reklāmas sīkdatnes nepieciešamai, lai norošinātu elektroniskā veikala klientiem un apmeklētājiem interesantas preces. Šīs sīkdatnes ļauj Jums redzēt baneri arī uz citām lapām. Funkcionālās sīkdatnes var uzglabāt preces Jūsu iepirkumu grozā līdz nākošajam elektroniskā veikala apmeklējumam.

6.4. Internetveikalā www.davanusala.lv izmantotās sīkdatnes (cookies):

Sīkdatnes nosaukums

Mērķis

Sīkdatņu sniedzējs

Veids

Derīguma termiņš

Nepieciešams - Nepieciešamie sīkfaili palīdz padarīt tīmekļa vietni par izmantojamu, nodrošinot pamata funkcijas, piemēram, mājaslapas navigāciju. Tīmekļa vietne bez šiem sīkfailiem nevar pareizi funkcionēt.

PrestaShop-#

Neklasificēts

davanusala.lv

HTTP

6571 mēneši

rc::a

Šī sīkdatne tiek izmantota, lai atšķirtu lietotājus - cilvēkus no robotprogrammatūrām. Sīkdatne ir nepieciešama vietnei, lai varētu sagatavot nepieciešamos pārskatus par vietnes izmantošanu.

google.com

HTML

Pastāvīgs

rc::b

Šī sīkdatne tiek izmantota, lai atšķirtu lietotājus - cilvēkus no robotprogrammatūrām.

google.com

HTML

Sesija

rc::c Šī sīkdatne tiek izmantota, lai atšķirtu lietotājus - cilvēkus no robotprogrammatūrām. google.com HTML Sesija
rc::d-# Šī sīkdatne tiek izmantota, lai atšķirtu lietotājus - cilvēkus no robotprogrammatūrām. google.com HTML Pastāvīgs

Statistika - Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklkētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, ievācot un anonīmi apstrādājot informāciju.

_ga

Google Analytics sīkfails, kas reģistrē unikālu ID, lai novērtētu lietotāja apmeklējuma nolūku, apkopojot ziņojumus par tīmekļa vietnes aktivitāti tīmekļa vietnes operatoriem, un uzlabotu klienta pieredzi.

davanusala.lv

HTTP

2 gadi

_gat

Google Analytics sīkfails, kas tiek izmantots lai iegūtu statistikas informāciju par interneta mājaslapas apmeklētību.

davanusala.lv

HTTP

1 diena

_gid

Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots statistikas datu ģenerēšanai par to, kā lietotājs izmanto vietni.

davanusala.lv

HTTP

1 diena

_hjid

Hotjar sīkdatne, kas tiek iestatīta, kad klients pirmo reizi nokļūst lapā ar Hotjar skriptu. To izmanto, lai saglabātu nejauša lietotāja ID, kas ir unikāls šai vietnei pārlūkprogrammā. Tas nodrošina, ka turpmāko apmeklējumu laikā tajā pašā vietnē uzvedība tiks attiecināta uz tā paša lietotāja ID

Hotjar

HTTP

1 gads

Mārketings - Mārketinga sīkfaili tiek izmantoti, lai sekotu līdzi lietotājiem tīmekļa vietnēs. Sīkfailu nolūks ir parādīt atsevišķu lietotāju interesēm piemērotu reklāmu.

_fbp

Facebook sīkadatne, kas tiek izmantota lai piedāvātu reklāmas produktu virkni, piemēram, reāllaika cenu noteikšanu no trešo pušu reklāmdevējiem.

davanusala.lv

HTTP

3 mēneši

ads/ga-audiences

Google AdWords sīkdatne, kas tiek izmantota lai atkārtoti piesaistītu apmeklētājus, kuri, visticamāk, kļūs par klientiem, pamatojoties uz lietotāja tiešsaistes uzvedību dažādās vietnēs.

google.com

Pixel

Sesija

fr Facebook sīkdatne, kas tiek izmantota lai piedāvātu reklāmas produktu virkni, piemēram, reāllaika cenu noteikšanu no trešo pušu reklāmdevējiem. facebook.com HTTP 3 mēneši
NID Reģistrē unikālu ID, kas identificē atgriezušos lietotāja ierīci. ID tiek izmantots mērķtiecīgām reklāmām. google.com HTTP 6 mēneši
tr Facebook sīkdatne, kas tiek izmantota lai piedāvātu reklāmas produktu virkni, piemēram, reāllaika cenu noteikšanu no trešo pušu reklāmdevējiem. facebook.com Pixel Sesija
_smvs Reģistrē datus par mājas lapas apmeklētāja uzvedību. Sīkdatni izmanto iekšējai analīzei un mājas lapas optimizācijai. Sales Manago HTML 1 diena
smuuid Izseko mājas lapas atsevišķas sesijas, ļaujot mājas lapai apkopot statistikas datus no vairākiem apmeklējumiem. Šos datus var aizmantot  arī potenciālo piedāvājumu izveidei mārketinga nolūkos. Sales Manago HTML 10 gadi
smvr Apkopo informāciju par lietotāju vēlmēm un/vai mijiedarbību ar mājas lapas saturu - sīkdatne tiek izmantota CRM platformā, ko mājas lapas īpašnieks izmanto produktu reklamēšanai. Sales Manago HTML 10 gadi

Neklasificēts

referrer

Neklasificēts

davanusala.lv

HTML

Sesija

referrer_url

Neklasificēts

davanusala.lv

HTML

Sesija

AMCV_

Neklasificēts

davanusala.lv

HTTP

Sesija

amplitude_id

Neklasificēts

davanusala.lv

HTTP

Sesija

6.5. Starpnieka pārvaldītā elektroniskā veikala lietotāji var jebkurā laikā apskatīta, kādi sīkfaili tiek izmantoti, izdzēst daļu vai visus ierīcē saglabātos sīkfailus. Izdzēšot sīkfailus var nebūt pieejamas dažas internetveikala funkcijas. Lai izmantotu visas elektroniskā veikala funkcijas, ieteicams ieslēgt sīkfailus. Sīkfailu piekrišanu, ko sniedz lietotājs, var atcelt jebkurā laikā, izmainot lietojamā interneta pārlūka iestatījumus.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Šie noteikumi stājas spēkā no 2018 gada 17. aprīļa. Papildu informācija var tikt norādīta pirkšanas līgumā. Starpnieks var mainīt šo Privātuma politiku pēc saviem ieskatiem, un atjaunotā Privātuma politika stājas spēkā pēc tās publicēšanas mājas lapā.